Volební program

Obecná představa fungování obce

Dostatečná informovanost občanů obce je nutná pro větší spoluúčast občanů na chodu obce, a to je základem spokojenějšího života v obci. Za poslení roky je jasně patrné jak obec čím dál hůř informuje občany o tom co se na obecním úřadu děje. To je patrné nejen z toho, že přestal vycházet zpravodaj obce, už se nekonají tzv. veřejná zasedání zastupitelstva obce, ale i snížení počtu vývěsek obecního úřadu. Je potřeba tento negativní vývoj zvrátit.

Konkrétní body volebního programu

zveřejňování detailního hospodaření obce
Všichni bychom měli vědět na co konkrétního použijí peníze z našich daní a pod velké položky rozpočtu se dá schovat ledacos.
zveřejňování smluv na internetu,
Měli bychom vědět komu a k čemu se obec zavazuje.
obnovit zasedání zastupitelstva dvakrát za měsíc,
Některé správní lhůty jsou srovnatelné, nebo kratší, než čas mezi zasedánimi zastupitelstva. Např. na stížnosti musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů od doručení. To muže vést k tomu, že zastupitelstvo záležitost nestihne projednat v zákonem stanovených lhůtách.
obnovit veřejná zasedání zastupitelstva,
Každá možnost přímé diskuse občanů se zastupiteli obce je užitečná nejen pro občany, ale i zastupitele.
důležité vyhlášky nejdříve veřejně prodiskutovat s občany.
Vyhlášky zasahují do života všech občanů obce, proto by také občané se měli mít možnost k připravovaným vyhláškám vyjádřit dříve, než je schválí zastupitelstvo. Možná by pak nevstoupila v platnost vyhláška č.1/2009 o systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze které je patrné, že ten kdo ji psal, neznal zákon o odpadech.
zpřehlednit webové stránky obce
Najit na webových stránkách některé informace je velmi obtížné.